Nabór

Zasady naboru

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

UWAGA !!! O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Niniejsze zasady postępowania rekrutacyjnego zostały określone na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 t.j.).

ZASADY REKRUTACJI DZIECI W WIEKU 3-6 LAT DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ GŁOGÓW:

UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA GMINĄ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Prowadzenie przedszkoli przez Gminę Miejską Głogów jest zadaniem własnym gminy, dlatego do głogowskich przedszkoli przyjmowane będą tylko dzieci zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Gmina Miejska Głogów informuje, iż dzieci w wieku 6 lat (z rocznika 2013 urodzone pomiędzy 01 stycznia a 31 grudnia) objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci powinny być obowiązkowo zapisane do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci już uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów, będą przyjmowane w procesie rekrutacji automatycznie, na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracja złożona będzie u dyrektora przedszkola do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019.

Termin na złożenie deklaracji: od 19 lutego od godz. 9.00 do 27 lutego 2019 r. do godz. 15.00

Terminarz:

  1. Przyjmowanie wniosków

Od 01 marca od godz. 900 do 22 marca 2019 r. do godz. 1500

  1. Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków:

Od 01 marca od godz. 900 do 26 marca 2019 r. do godz.1500

  1. Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli:

05 kwietnia 2019 r. godz.1500

  1. Podpisywanie umów przez rodziców

Od 16 kwietnia 2019 r. od godz.900 do 30 kwietnia 2019r. do godz.1400

  1. Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego:

07 maja 2019 r. godz.1500

  1. Rekrutacja uzupełniająca:

Od 03 czerwca 2019 r. od godz.900  do 31.08.2019r. do godz. 1500

Rekrutacja dla nowo przyjmowanych dzieci

Od  dnia 01 do 22 marca 2019 r. przeprowadzona będzie elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkola Zapisy do przedszkola odbywać się będą  poprzez platformę edukacyjną Formico

Adres jest  umieszczony na stronach:

– Przedszkola Publicznego Nr 1: www.pp1.glogow.pl

– Urzędu Miejskiego w Głogowie: www.glogow.pl

Informacja o wszystkich publicznych przedszkolach znajduje się w Informatorze.

Ważne pojęcia:

„Przedszkole pierwszego wyboru” – tak określamy przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności

„Wniosek rekrutacyjny” – to karta zapisu do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola.

Etap wstępny – informator:

Od dnia 1 marca 2019 r. na stronie internetowej dla rodziców dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola oraz jego historia.

 

1. Wypełnienie Wniosku rekrutacyjnego dziecka do placówki

– Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od dnia 1 do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i złożenie Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do przedszkola.

– Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do placówki. We Wniosku Rekrutacyjnym rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, do których stara się o przyjęcie dziecka.

2. Dwa sposoby składania podań przez rodziców:

1) Rodzic może wypełnić Wniosek Rekrutacyjny elektronicznie poprzez stronę internetową, a następnie wydrukować wypełniony Wniosek.

Wypełniony wniosek należy podpisać, a następnie udać się do przedszkola pierwszego wyboru w celu jego złożenia.

Wniosek Rekrutacyjny rodzic składa tylko i wyłącznie w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności potwierdzania Wniosku w pozostałych placówkach.

2) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierowy Wniosek Rekrutacyjny (można go otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się jedynie do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do którego stara się o przyjęcie dziecka) w celu złożenia Wniosku.

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”.

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania, poprosi o przedstawienie dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

3. Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru:

Jeśli rodzic wypełni wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to jego wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie.

Rodzic z wersją papierową wniosku musi koniecznie udać się osobiście do przedszkola pierwszego wyboru i potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 19 marca 2019 r. do godz. 15.00.

Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwe przedszkole, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

W przypadku gdy rodzic wypełnia wniosek w formie papierowej, wniosek do systemu wprowadza przedszkole pierwszego wyboru.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie (wynik rekrutacji).

4. Rekrutacja automatyczna:

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli.  Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we Wniosku Rekrutacyjnym, które z kryteriów spełnia ich dziecko, a następnie które zostały potwierdzone przez „przedszkole pierwszego wyboru”).

O przyjęciu dziecka do danej placówki decyduje liczba punktów uzyskanych za ustalone kryteria oraz limit miejsc w wybranych placówkach.

Kryteria naboru dzieci do przedszkoli publicznych obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Kryteria podstawowe (zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty):

1) wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria dodatkowe:

1) pozostawanie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata w zatrudnieniu, prowadzanie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym,

2) zadeklarowanie przez rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami),

3) rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru,

4) zadeklarowanie przez rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów uczęszczania kandydata, który w dniu 1 września 2019 r. ukończy nie mniej niż 2,5 roku.

5. Listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do placówki

UDOSTĘPNIENIE RODZICOM INFORMACJI O DZIECIACH ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH NASTĄPI W DNIU

29 MARCA 2019 r. DO GODZ. 15.00 W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSZKOLACH.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na trzy sposoby:

– w placówce przedszkolnej

– wiadomością elektroniczną na podany wcześniej we wniosku swój adres e-mail

– logując się na stronie internetowej dla rodziców

6. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do placówki

Jeżeli dziecko zostało przydzielone w wyniku elektronicznej rekrutacji do przedszkola, rodzic w terminie od dnia 9 kwietnia od godz. 9.00 do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 obowiązkowo udaje się do tej placówki i potwierdza wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w zakresie usług wykraczających poza podstawę programową wychowanie przedszkolnego.

Niepodpisanie w/w oświadczenia/oświadczeń woli przez rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem placówki w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

7. Ostateczne wyniki rekrutacji

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

8. Informator o wolnych miejscach w przedszkolach.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć Wniosek Rekrutacyjny w przedszkolu, które ma wolne miejsca i może przyjąć dziecko.

Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w przedszkolu jest Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od dnia 3 czerwca 2019 r. od godz. 15.00, gdzie na bieżąco wyświetlany jest aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach.

Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w przedszkolach.

Od 3 czerwca 2019 r. od godz. 9.00 prowadzona będzie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Na stronie internetowej publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach.