Opłaty za pobyt w przedszkolu

Opłaty za pobyt w przedszkolu

Opłaty o świadczenie usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego i za wyżywienie dziecka.

1.Opłata za pobyt dziecka/dzieci w przedszkolu pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XXXI/283/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.

2.Przedszkole jest czynne od godziny 6:00 do godziny 16:30. Czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie i realizowana jest w godzinach od 7:00 do 12:00.

3.Rodzice uiszczają opłatę za pobyt dziecka ponad podstawę programową zgodnie z zadeklarowanym czasem wynikającym z „Formularza rekrutacyjnego dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”.

4.Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową wychowania wynosi 1,00 zł za godzinę. Godzinę pobytu dziecka ponad podstawę programową ustala się następująco: każda godzina rozpoczęta traktowana jest jako pełna godzina zegarowa.

5.Podstawę naliczenia opłat za przedszkole, stanowi miesięczna ewidencja faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, prowadzona w dzienniku zajęć każdego oddziału przedszkolnego.

6.Opłata świadczenia przekraczające podstawę programowa wychowania przedszkolnego za każdy miesiąc pobierana jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

7.Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) ponoszą pełne koszty pobytu dziecka ponad godziny, w których przedszkole jest czynne, w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem przez pracowników przedszkola.

8.Opłatę ustala się mnożąc miesięczną liczbę godzin pobytu dziecka ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego przez wartości 1,00 zł.

9.Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 10,00 zł za każdy dzień roboczy pobytu dziecka w Przedszkolu i wnoszona jest za miesiąc z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

10.Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU POBIERANE SĄ DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

Opłaty można uiścić w przedszkolu w wyznaczonych dniach zbierania odpłatności lub wpłacić na podane poniżej konta:

– za pobyt dzieci proszę wpłacać na konto:

21 2030 0045 1110 0000 0192 9930

– za wyżywienie dzieci proszę wpłacać na konto:

63 2030 0045 1110 0000 0192 9950

Proszę wpisać imię i nazwisko dziecka na dokonanym przelewie

 

OPŁATY ZA POBYT W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 1

1.Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka/dzieci w Żłobku Miejskim nr 1 pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XXXIX/254/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Głogów

2.Rodzice uiszczają opłatę za świadczenie usług w zakresie opieki oraz żywienia w oddziale żłobkowym zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu wynikającym z „Formularza rekrutacyjnego dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”.

3.Podstawę naliczenia opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym i wyżywienie stanowi miesięczna ewidencja faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w oddziale, prowadzona w dzienniku zajęć oddziału żłobkowego.

4.Godzinę pobytu liczy się następująco: każda godzina rozpoczęta traktowana jest jako pełna godzina zegarowa.

5.Opłatę ustala się mnożąc miesięczną liczbę godzin pobytu dziecka w oddziale żłobkowym, przez wartość 1,00 zł.

6.Opłata za każdy miesiąc pobierana jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca

7.Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 10,00 zł za każdy dzień roboczy pobytu dziecka w oddziale żłobkowym i wnoszona jest za każdy miesiąc z dołu do 10 każdego miesiąca.

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU POBIERANE SĄ DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA NA KONTO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1

77 1600 1462 1836 3332 9000 0002

Proszę wpisać imię i nazwisko dziecka na dokonanym przelewie.